Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Ζ2469ΗΚΥ-Θ84) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences