ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ - Μία (1) θέση υποψήφιου/ιας διδάκτορα

Job Board

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ - Μία (1) θέση υποψήφιου/ιας διδάκτορα

Position Description

Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)
  • Εργαστηριακή Εμπειρία

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην ανάπτυξη νανουλικών και διατάξεων  
  • Εμπειρία σε τεχνικές φυσικοχημικού χαρακτηρισμού υλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΠΗΛΑΙΑ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 23.11.2023
Closing Date: 03.12.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser