Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/Φοιτήτριας με αντικείμενο την Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/Φοιτήτριας με αντικείμενο την Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Learning Approaches for Solution Concepts in Games (LASCON)» που χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), το ΙΠ-ΙΤΕ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί συμφωνητικό μεταπτυχιακής υποτροφίας με αντικείμενο την ανάπτυξη, ανάλυση και πειραματική μελέτη αλγορίθμων μάθησης σημείων ισορροπίας σε αφαιρετικά στρατηγικά παίγνια (Επιστημονικός τομέας: Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων)
Announcement Date: 04.12.2023
Closing Date: 14.12.2023
Institute: Institute of Computer Science