Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/ριας μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850, και ακρωνύμιο “Brainprecision”. Κωδικός Θέσης: ESP-0577

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/ριας μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850, και ακρωνύμιο “Brainprecision”. Κωδικός Θέσης: ESP-0577

Announcement Date: 15.12.2023
Closing Date: 27.12.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology