Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των αναγκών της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Αρ. Πρωτ.: 132358/ 07-02-2024)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των αναγκών της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Αρ. Πρωτ.: 132358/ 07-02-2024)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες υποστήριξης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του ΙΤΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 07.02.2024
Closing Date: 29.02.2024
Institute: Central Administration