Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «PPP_Phenolics»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «PPP_Phenolics»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΕ0469ΗΚΥ-ΣΞΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/2/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2024
Announcement Date:
Closing Date: 04.03.2024
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences