Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της παροχής νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της παροχής νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης έργου για μία (1) θέση δικηγόρου, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Νομική υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων του Ιδρύματος
2. Επεξεργασία κι έλεγχο συμβάσεων του Ιδρύματος.
3. Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και παροχή συμβουλών επί νομικών θεμάτων που απασχολούν το Ίδρυμα και
4. Νομική υποστήριξη σε θέματα Δημοσίων συμβάσεων.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Announcement Date: 19.03.2024
Closing Date: 03.04.2024
Institute: Central Administration