Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «From population representations to perception and action. A closed loop framework to study object recognition in mice», κωδικό 4049 και ακρωνύμιο INSIGHT (Κωδικός Θέσης: ELD-0599)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «From population representations to perception and action. A closed loop framework to study object recognition in mice», κωδικό 4049 και ακρωνύμιο INSIGHT (Κωδικός Θέσης: ELD-0599)

Announcement Date: 26.03.2024
Closing Date: 15.04.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology