Πλήρωση μίας (1) θέσης για το έργο «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης για το έργο «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης έργου για μία (1) θέση στην Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΘΕΣΗ: Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Υπόδειγμα Αίτησης

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 27.03.2024
Closing Date: 11.04.2024
Institute: Central Administration