ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ής συνεργάτη

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ής συνεργάτη

Position Description

Ερευνητική εργασία στις ενότητες εργασίας (ΕΕ) 3, 4 και 5 με στόχο την πρωτοτυποποίηση των αισθητήρων ραμμάτων σε επίπεδο 4, την δοκιμή τους σε νεκρά δείγματα και την χρήση laser ακτινοβολίας για την a-posteriori αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων των ραμμάτων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Φυσικής, ή/και Επιστημών Μηχανικού
 • Διδακτορικό Φυσικής, ή/και Επιστημών Μηχανικού
 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις αισθητήρων πολυμερικών οπτικών ινών
 • Πειραματική εμπειρία σε θέματα πολύτροπων οπτικών ινών
 • Πειραματική γνώση οπτικής
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας

Desirable Qualifications

 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις φραγμάτων Bragg
 • Εμπειρία σε προσομοιώσεις οπτικών ινών
 • Εμπειρία σε θέματα βιοφωτονικών αισθητήρων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 11.04.2024
Closing Date: 21.04.2024
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser