Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΦΕ6469ΗΚΥ-Ε43) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/4/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/4/2024
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences