Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, για την στελέχωση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ), για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Announcement Date: 22.04.2024
Closing Date: 10.05.2024
Institute: Central Administration