Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Υποψήφιου/ας Διδάκτορα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo - GliaAge», κωδικό 16399 [Κωδικός Θέσης: ELD-0618]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Υποψήφιου/ας Διδάκτορα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo - GliaAge», κωδικό 16399 [Κωδικός Θέσης: ELD-0618]

Announcement Date: 09.05.2024
Closing Date: 19.05.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology