Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Μηχανικό Πληροφορικής ή Απόφοιτο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Απόφοιτο ΑΕΙ Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, με αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων»

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Μηχανικό Πληροφορικής ή Απόφοιτο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Απόφοιτο ΑΕΙ Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, με αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «Ειδική Δράση "Προς μια συντονισμένη καισυνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο"» με Κωδικό ΟΠΣ 6002910 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Μηχανικός Πληροφορικής ή Απόφοιτος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή συναφές, με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, και αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα» μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.
Announcement Date: 14.05.2024
Closing Date: 24.05.2024
Institute: Institute of Computer Science