Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Νομικός με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Νομικός με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «Ειδική Δράση "Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο"» με Κωδικό ΟΠΣ 6002910 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Νομικός με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.
Announcement Date: 14.05.2024
Closing Date: 24.05.2024
Institute: Institute of Computer Science