Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Προκήρυξη (ΑΔΑ:Ρ41Ο469ΗΚΥ-0ΓΚ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/5/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/5/2024
Announcement Date:
Closing Date: 29.05.2024
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences