Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Β3Ο469ΗΚΥ-07Τ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/5/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/5/2024
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences