Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού»

Job Board

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services και ακρωνύμιο «smartHEALTH», η οποία συγχρηματοδοτείται μέσω της Δράσης «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2017» και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό Πράξης ΣΑ (2024ΣΕ16370002), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - ΙΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μίας θέσης για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης.
Announcement Date: 28.05.2024
Closing Date: 07.06.2024
Institute: Institute of Computer Science