Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόληση

Job Board

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόληση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services και ακρωνύμιο «smartHEALTH», η οποία συγχρηματοδοτείται μέσω της Δράσης «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2017» και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό Πράξης ΣΑ (2024ΣΕ16370002), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - ΙΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μίας θέσης για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.
Announcement Date: 04.06.2024
Closing Date: 14.06.2024
Institute: Institute of Computer Science