Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία»

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία» με αντικείμενο τη συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ6, Παραδοτέο Ε6.1 Πιλοτικές Δράσεις.
Announcement Date: 07.06.2024
Closing Date: 17.06.2024
Institute: Institute of Computer Science