Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Modeling Transcription: an integrated approach to understand cancer-specific gene expression programs», ακρωνύμιο TRANS-MOD και αριθμό πρότασης 15276 [Κωδικός Θέσης: ELD-0635]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Modeling Transcription: an integrated approach to understand cancer-specific gene expression programs», ακρωνύμιο TRANS-MOD και αριθμό πρότασης 15276 [Κωδικός Θέσης: ELD-0635]

Announcement Date: 10.06.2024
Closing Date: 20.06.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology