Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services και ακρωνύμιο «smartHEALTH», η οποία συγχρηματοδοτείται μέσω της Δράσης «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2017» και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό Πράξης ΣΑ (2024ΣΕ16370002), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Μεταπτυχιακό/ή φοιτητής/τρια» μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας και αντικείμενο την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και τοξικότητας χημικών δομών για κλινικές δοκιμές.

Announcement Date: 21.06.2024
Closing Date: 01.07.2024
Institute: Institute of Computer Science