Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ζ8Γ469ΗΚΥ-ΧΛΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/6/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/7/2024
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences