ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗΣ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες διοικητικής υποστήριξης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΕΤΕΠ-Κ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο e-mail: inquiries@stepc.gr το αργότερο μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μίας «1» θέσης έκτακτου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999 την οποία είχε προκηρύξει το ΕΤΕΠ Κρήτης

Announcement Date: 01.10.2021
Institute: Science & Technology Park of Crete