Μία (1) θέση, Μηχανικού Δικτύων Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση, Μηχανικού Δικτύων Πληροφορικής

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, για την στελέχωση της "Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων", στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016), για μία (1) θέση, Μηχανικού Δικτύων Πληροφορικής

Κείμενο Προκήρυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19.01.2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 04.02.2021

Announcement Date: 19.01.2021
Institute: Central Administration