Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης

Job Board

Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης

Πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την ευρωπαική Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999

Κείμενο Προκήρυξης

Υπόδειγμα αίτησης

Announcement Date: 17.12.2020
Institute: Central Administration