ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)

Job Board

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)

Position Description

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2(ΕΕ2) με την μελέτη υλικών για ανάπτυξη επιστρώματων που θα εμφανίζουν αντισταγονικές ιδιότητες, τον χαρακτηρισμό των υλικών και των επιστρωμάτων και με την μελέτη της υδροφιλικότητας επιστρωμένων πολυμερικών φύλλων φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (ΕΕ4), με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών  
  • Εμπειρία με την μελέτη νανοσύνθετων υλικών  
  • Εμπειρία με την μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων και εξοικείωση με την χρήση σχετικών τεχνικών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες
Announcement Date: 15.11.2021
Closing Date: 30.11.2021
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser