Αρ. πρωτ.: 65607 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30.

Job Board

Αρ. πρωτ.: 65607 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Γραμματεία και διοικητική υποστήριξη (διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων, επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, οργάνωση ταξιδιών και διεκπεραίωση διαδικασιών αποζημίωσης του μετακινούμενου)
  • Εργασίες υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων
  • Σύνταξη εγγράφων και αποφάσεων και ανάρτησή τους στα προγράμματα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ»
  • Συνεργασία και επικοινωνίες με υπηρεσίες και τμήματα του οργανισμού, διεκπεραίωση υποθέσεων Προϊσταμένου, αλληλεπίδραση με φορείς της Πολιτείας και του οικοσυστήματος ΕΤΑΚ
  • Η θέση απασχόλησης μπορεί να αφορά μία ή συνδυασμό́ περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Κατεβάστε την προκήρυξη

11Η469ΗΚΥ-ΜΟΨ 65607ΚΔ.pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 16.11.2021
Closing Date: 03.12.2021
Institute: Central Administration