Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00407 και τίτλο «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» [Ref # EKD-0353]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00407 και τίτλο «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» [Ref # EKD-0353]

Announcement Date: 30.11.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology