Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναλυτή Δεδομένων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής.

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναλυτή Δεδομένων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής.

1. Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων 2. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 3. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 4. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Announcement Date: 24.12.2021
Closing Date: 31.01.2022
Institute: Institute of Computer Science