Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής

1. Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων 2. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 3. Συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε συνέδρια, και σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 4. Ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Announcement Date: 24.12.2021
Closing Date: 31.01.2022
Institute: Institute of Computer Science