Μία (1) θέση έμπειρου βοηθού έρευνας στο πρόγραμμα PoweR-LIBS

Job Board

Μία (1) θέση έμπειρου βοηθού έρευνας στο πρόγραμμα PoweR-LIBS

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α θα στελεχώσει μία διεπιστημονική ερευνητική ομάδα η οποία στο πλαίσιο του έργου PoweR-LIBS πρόκειται να αναπτύξει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας λέιζερ (κυρίως φασματοσκοπία πλάσματος λέιζερ) και να σχεδιάσει κατάλληλη οργανολογία με στόχο την εφαρμογή της στην αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης πολυμερικών μονωτήρων χρησιμοποιούμενων σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής υψηλής τάσης. Επίσης ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να σχεδιάσει και αναπτύξει οπτική διάταξη για την εξ’ αποστάσεως εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών (LIBS, FTIR κ.α.) καθώς και να συνεργαστεί με εταίρους του έργου για την ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής μάθησης (machine learning, deep learning) για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση/διαβάθμιση της κατάστασης των μονωτήρων. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Αποδεδειγμένη, υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών διατάξεων φασματοσκοπίας λέιζερ (π.χ. LIBS, Raman, LIF) και συμβατικής φασματοφωτομετρίας (π.χ. FT-IR, Απορρόφηση UV-Vis, Φθορισμός) στη μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών και την ανάλυση υλικών
  • Ερευνητικό / επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως (remote) εφαρμογή τεχνικών φασματοσκοπίας λέιζερ
  • Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση φασματοχημικών δεδομένων με μεθόδους μηχανικής μάθησης
  • Εμπειρία στην υλοποίηση εργασιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και στην προετοιμασία επιστημονικών αναφορών

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PoweR-LIBS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες
Announcement Date: 18.01.2022
Closing Date: 02.02.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser