Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΝΞ1469ΗΚΥ-ΖΦΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/2/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Μ1Π469ΗΚΥ-Κ86) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.02.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences