Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΖΙ469ΗΚΥ-Λ1Π) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/2/2022 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔ2Ρ469ΗΚΥ-Μ89) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.02.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences