Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο έργο "THORAX-D"

Job Board

Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο έργο "THORAX-D"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙ9Β469ΗΚΥ-1Χ8) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΣΩ469ΗΚΥ-Λ2Σ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Announcement Date:
Closing Date: 28.01.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences