Μία θέση τεχνικού προσωπικού στο έργο "Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών"

Job Board

Μία θέση τεχνικού προσωπικού στο έργο "Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 97Η5469ΗΚΥ-06Ο) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΥΜΙ469ΗΚΥ-ΣΝΖ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Announcement Date:
Closing Date: 28.01.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences