Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "DIAGONAL"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "DIAGONAL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΠΠ469ΗΚΥ-0Ο4) Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/12/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 27/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΙΕ469ΗΚΥ-7ΜΚ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022
Announcement Date:
Closing Date: 27.12.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences