Μία θέση Επιστήμονα των Υλικών στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Job Board

Μία θέση Επιστήμονα των Υλικών στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΝ1469ΗΚΥ-5ΔΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΤΩ7469ΗΚΥ-Β8Ε) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022
Announcement Date:
Closing Date: 24.12.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences