Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "ForCat"

Job Board

Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "ForCat"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Σ6Γ469ΗΚΥ-1ΟΤ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΧΒΙ469ΗΚΥ-ΗΚ2) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022  
Announcement Date:
Closing Date: 08.12.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences