Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο έργο "GMMinAirs"

Job Board

Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο έργο "GMMinAirs"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΚΖ469ΗΚΥ-Σ71) Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΕΣ7469ΗΚΥ-ΘΧΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Closing Date: 03.12.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences