Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΤ3469ΗΚΥ-ΜΔΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω5ΝΚ469ΗΚΥ-ΒΚΘ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences