Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "PLANET"

Job Board

Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "PLANET"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 975Ρ469ΗΚΥ-ΡΛΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 19/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΑΡΨ469ΗΚΥ-4ΑΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Closing Date: 19.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences