Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 60Ω9469ΗΚΥ-6ΛΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 17/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΔ0Ζ469ΗΚΥ-ΜΦΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Closing Date: 17.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences