Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΑΕΡ469ΗΚΥ-6ΤΞ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 16/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω06Ε469ΗΚΥ-ΚΩΟ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Closing Date: 16.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences