Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "UROMARK"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο5Λ469ΗΚΥ-0ΩΧ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΜ5Ο469ΗΚΥ-ΗΛ2) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Announcement Date:
Closing Date: 04.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences