Μία θέση για Διοικητική υποστήριξη έργων και υποδομών του Ινστιτούτου

Job Board

Μία θέση για Διοικητική υποστήριξη έργων και υποδομών του Ινστιτούτου

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61ΚΔ469ΗΚΥ-ΛΒ0) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΣΤΜ469ΗΚΥ-809) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Announcement Date:
Closing Date: 01.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences