Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "PHOTOWATER"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "PHOTOWATER"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒΜΔ469ΗΚΥ-ΡΜΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (618Δ469ΗΚΥ-Ν1Σ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Announcement Date:
Closing Date: 01.11.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences