Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΠΑΝΑΚΕΙΑ"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΠΑΝΑΚΕΙΑ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΔΠΨ469ΗΚΥ-8Γ5) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (61ΞΒ469ΗΚΥ-Μ5Φ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Announcement Date:
Closing Date: 29.10.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences