Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "Solar2HyP"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "Solar2HyP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω06Α469ΗΚΥ-ΛΝΕ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΔ6Η469ΗΚΥ-Γ3Ρ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Announcement Date:
Closing Date: 29.10.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences