Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα SMARTPACK

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα SMARTPACK

Position Description

Ανάπτυξη εκτυπώσιμων αισθητήριων στοιχείων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας
  • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη υλικών
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό και στην μελέτη ιδιοτήτων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης
  • Εμπειρία σε διατάξεις μέτρησης της απόκρισης αερίων για αισθητήρες αερίων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 02.02.2022
Closing Date: 17.02.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser